Obchodné Podmienky

                                                                                        

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          pic

1. Základné ustanovenia

Predávajúci - prevádzkovateľ internetového obchodu www.eshop.svats.sk                                                     
Kupujúci - fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim                                                                       
Tovar - produkty alebo služby v ponuke internetového obchodu                                                                                                       
Objednávka - kúpna zmluva na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru

2. Objednávka
Objednávka vzniká na základe jej potvrdenia pri procese objednávania tovaru v internetovom obchode, prípadne pri objednaní tovaru telefonicky alebo e-mailom. 

Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.  
Zmluva je uzatvorená prostredníctvom elektronických zariadení, s právami povinnosťami  stanovenými v zákone č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení niektorých iných zákonov.

3. Cena
Všetky ceny na stránke sú uvedené vrátane DPH 20 % ( predávajúci je platcom DPH ).

4.  Objednávka, uzatvorenie zmluvy, odstúpenie od zmluvy, vrátenie tovaru

1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie a odoslanie  všetkých údajov a náležitostí v registračnom formulári, ktorý je umiestnený na internetovej stránke prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ objednávky vybavuje v poradí, v akom prichádzajú.

2. Všetky prijaté elektronické objednávky (ďalej len objednávky) sú považované za návrh na uzavretie  zmluvy a sú považované za záväzné.

3. K akceptovaniu návrhu na uzavretie zmluvy zo strany prevádzkovateľa dôjde potvrdením elektronickej objednávky, čím vzniká záväzkovoprávny vzťah medzi prevádzkovateľom a kupujúcim.
Uvedené obchodné podmienky realizujú zmluvy uzatvárané na  diaľku v zmysle § 9 odst. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa  pri podomovom a zásielkovom predaji.

4. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň vystavenia objednávky a v prípade, že produkty neboli ešte prevádzkovateľom fakturované. Objednávku je možné stornovať prostredníctvom obchodného systému e-shop, telefonicky alebo písomnou formou (faxom alebo e-mailom). Potvrdenie stornovania objednávky oznámi prevádzkovateľ kupujúcemu písomnou formou (faxom alebo e-mailom).

5. Prevádzkovateľ si v týchto podmienkach dohodol zmluvnú pokutu  vo výške 10 % z objemu objednávky, plus paušálny poplatok 10,- € bez DPH, ak zrušenie objednávky nastane neskôr ako 24 hodín  po prijatí objednávky.

6. V prípade, keď prevádzkovateľ nie je schopný dodať objednaný produkt kupujúcemu v čase dlhšom ako 14 pracovných dní, kupujúci i prevádzkovateľ majú právo stornovať objednávku bez poplatkov.

7.
V prípade, že chcete internetovému obchodu tovar vrátiť, predávajúci ale aj kupujúci sa riadia Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji § 12 zákona č. 108/2000 Z.z. Podľa tohto zákona je spotrebiteľ oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Predávajúci je povinný do uvedených lehôt tovar prevziať a vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar vrátane nákladov spojených s objednaním tovaru. Zákazník tak dostane späť aj poštovné, prípadne manipulačné poplatky, netýka sa to však nákladov na vrátenie tovaru. Náklady na vrátenie tovaru, pokiaľ nemá internetový obchod vo svojich obchodných podmienkach stanovené inak, znáša kupujúci. Tovar, ktorý vraciate, musí byť však nepoškodený, čistý, plne funkčný a v originálnom balení. Inak Vám internetový obchod môže poslať sumu zníženú o čiastku zodpovedajúcu opotrebeniu či poškodeniu tovaru. Internetový obchod nenesie zodpovednosť za tovar, ktorý bude prepravcom doručený v poškodenom stave. V takomto prípade internetový obchod nemusí prevziať tovar, a tak nie je povinný odstúpiť od zmluvy.

Postup pri vrátení tovaru :

  • v prvom rade informujte predajcu telefonicky alebo e-mailom o svojom úmysle vrátiť tovar
  • tovar predajcovi doručte buď osobne, alebo zašlite poštou či kuriérom (náklady na vrátenie tovaru znáša zákazník)
  • ak tovar posielate, dobre ho zabaľte, aby nedošlo k jeho poškodeniu a balík pre istotu aj poistite
  • balík neposielajte na dobierku! Predávajúci Vám vráti peniaze na bankový účet (do 15 dní), preto nezabudnite predávajúcemu oznámiť číslo svojho bankového účtu, pokiaľ ho nemá.

5. Dodacie podmienky

Tovar, ktorý ste si u nás objednali, Vám bude doručený do 14 pracovných dní  a bude Vám odoslaný informačný e-mail na adresu, ktorú ste uviedli pri objednávke.
Ak tovar náhodou nie je na sklade, bude odoslaný ihneď po obdržaní od našich dodávateľov.  Zaväzujeme sa dodať správny druh a množstvo tovaru na základe objednávky zákazníka v dohodnutej cene a adekvátne zabalený, odoslať tovar v najkratšej možnej lehote, vystaviť a priložiť faktúru.  V prípade dlhšej dodacej doby bude predávajúci kupujúceho o tejto skutočnosti neodkladne informovať. Všetky zásielky sú odosielané formou "dobierky". Kupujúci platí za tovar pri jeho preberaní.
 Miesto zaslania tovaru je stanovené kupujúcim pri objednávaní tovaru (Dodacia adresa). Za vybavenie objednávky sa považuje prevzatie tovaru kupujúcim. Dopravu na adresu doručenia zabezpečuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad (doklad o kúpe tovaru bude vložený do zásielky).

6. Poplatky za prepravu v SR.

Objednávku do 4 kg posielame na dobierku (UPS, Slovenská Pošta)
Objednávku nad 4 kg do 30 kg posielame prostredníctvom kuriérskej služby (UPS) na dobierku.
Pri objednávke nad 45 kg Vás budeme kontaktovať.

Cena za dopravu sa účtuje podľa spôsobu odberu:

a) Slovenská Pošta  (6,00 € s DPH)
b) Kuriérska služba UPS  do 9 kg (7,50 € s DPH)
c) Kuriérska služba UPS nad 9 kg (9,50 € s DPH)
d) Kuriérska služba UPS nad 20 kg (11,50 € s DPH)
e) Kuriérska služba UPS nad 40 kg (16,00 € s DPH)
f) Košice / Prevodom na účet (ZDARMA) - osobný odber


   
7. Záruka, reklamácie a servis
Kupujúci je povinný skontrolovať tovar ihneď pri prevzatí. Ak je na zásielke výrazné mechanické poškodenie, zjavne spôsobené prepravou, má právo ju neprevziať.
Pre uplatnenie reklamácie platí bežný reklamačný postup podľa zákona.
Záručná doba na tovar je ohraničená dátumom spotreby.
Kupujúci je povinný doručiť reklamovaný tovar predávajúcemu čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane faktúry.
Záruka sa nevzťahuje na:   - nesprávne použitie výrobku 
                                            - nesprávne skladovanie

8. Ochrana osobných údajov
Pre efektívne fungovanie objednávania potrebujeme aj Vaše osobné údaje. Rešpektujeme však Vaše súkromie a získané údaje nezverejníme a neposkytneme inej osobe ani spoločnosti.

9. Záverečné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.

2. Odoslaním objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia "Všeobecných obchodných podmienok" v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.

3. Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi bez výhrad súhlasí.
Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, nezodpovedá prevádzkovateľ kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

4. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito "Obchodnými podmienkami" sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 v znení neskorších predpisov, zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, prípadne inými zákonmi slovenského právneho poriadku.

5.  Prevádzkovateľ a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany vo vzťahu k zákonu č.22/2004  hlavne § 5 cit. zákona.

V prípade akýchkoľvek informácií, napíšte nám prostredníctvom e-mailu prípadne telefonicky alebo nás kontaktujte pomocou formuláru v sekcii „Napíšte nám“.

V prípade nejasností nás kedykoľvek kontaktujte na adrese:
svats@svats.sk
alebo na tel. čísle +421 914 121 196+421 914 121 196  v pondelok až piatok v čase od 9.00 do 15.00 hod.

pic