Obchodné Podmienky

Ochrana osobných údajov & podmienky použitia webového sídla podľa nariadenia GDPR

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          pic

 1. Základné ustanovenia :

 www.eshop.svats.sk  (ďalej len „ webové sídlo “) prevádzkované našou spoločnosťou :

 SVATS spol. s.r.o.

 Tomašíkova 2

 04001 Košice

IČ : 36738298
IČ DPH : SK2022320157
zapísaná : v OR OS Košice I., odd.Sro,vl.č.19354/V

 Vezmite na vedomie, že bez ohľadu na to, či prostredníctvom webového sídla nakupujete, registrujete sa na ňom, alebo ho len navštevujete, je nutné sa riadiť ďalej uvedeným aj pravidlami, ktoré vymedzujú a upresňujú podmienky používania všetkých funkčných súčastí webového sídla.

Predávajúci - prevádzkovateľ internetového obchodu www.eshop.svats.sk                                                     

Tovar - produkty alebo služby v ponuke internetového obchodu                                                                                                       
Objednávka - kúpna zmluva na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru

 2. Registrácia & Objednávka

 Registrácia :

 Na webovom sídle sa môžete registrovať prostredníctvom registračného formulára dostupného na webovom sídle. Do registračného formulára je nutné vyplniť požadované údaje, najmä meno, priezvisko a kontaktný e-mail. Registráciou je založený užívateľský účet. Pre prístup do užívateľského účtu je potrebné užívateľské meno a heslo. Prístupové údaje do užívateľského účtu uchovávajte v tajnosti. Nenesieme zodpovednosť za prípadné zneužitie užívateľského účtu treťou osobou, v prípade, že k zneužitiu daných údajov došlo z nedbanlivosti zo strany zákazníka.

 Informácie uvádzané pri registrácii musia byť pravdivé a úplné. Účet, pri ktorého založení boli použité nepravdivé, alebo neúplné údaje, môžeme bez náhrady zrušiť.
V prípade zmien vo vašich údajoch odporúčame uskutočniť ich bezodkladnú úpravu v užívateľskom účte.
Prostredníctvom užívateľského účtu môžete predovšetkým objednávať tovar, sledovať objednávky a spravovať užívateľský účet. Prípadné ďalšie funkcie užívateľského účtu sú vždy uvedené na webovom sídle.
Vezmite na vedomie, že máme právo váš užívateľský účet bez náhrady zrušiť, ak prostredníctvom vášho účtu dochádza k porušovaniu dobrých mravov, platných právnych predpisov, alebo týchto podmienok použitia.


 Objednávka vzniká na základe jej potvrdenia pri procese objednávania tovaru v internetovom obchode, prípadne pri objednaní tovaru telefonicky, alebo e-mailom. 

 Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu, alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.  
Zmluva je uzatvorená prostredníctvom elektronických zariadení, s právami povinnosťami  stanovenými v zákone č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení niektorých iných zákonov.

 3. Cena
 Všetky ceny na stránke sú uvedené vrátane DPH 20 % ( predávajúci je platcom DPH ).

 4.  Objednávka, uzatvorenie zmluvy, odstúpenie od zmluvy, vrátenie tovaru

 1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie a odoslanie  všetkých údajov a náležitostí v registračnom formulári, ktorý je umiestnený na internetovej stránke prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ objednávky vybavuje v poradí, v akom prichádzajú.

 2. Všetky prijaté elektronické objednávky (ďalej len objednávky) sú považované za návrh na uzavretie  zmluvy a sú považované za záväzné.

 3. K akceptovaniu návrhu na uzavretie zmluvy zo strany prevádzkovateľa dôjde potvrdením elektronickej objednávky, čím vzniká záväzkovo právny vzťah medzi prevádzkovateľom a kupujúcim.
Uvedené obchodné podmienky realizujú zmluvy uzatvárané na  diaľku v zmysle § 9 odst. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa  pri podomovom a zásielkovom predaji.

 4. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň vystavenia objednávky a v prípade, že produkty neboli ešte prevádzkovateľom fakturované. Objednávku je možné stornovať prostredníctvom obchodného systému e-shop, telefonicky, alebo písomnou formou (faxom, alebo e-mailom). Potvrdenie stornovania objednávky oznámi prevádzkovateľ kupujúcemu písomnou formou (faxom, alebo e-mailom).

 5. Prevádzkovateľ si v týchto podmienkach dohodol zmluvnú pokutu  vo výške 10 % z objemu objednávky, plus paušálny poplatok 10,- € bez DPH, ak zrušenie objednávky nastane neskôr ako 24 hodín  po prijatí objednávky.

 6. V prípade, keď prevádzkovateľ nie je schopný dodať objednaný produkt kupujúcemu v čase dlhšom ako 14 pracovných dní, kupujúci aj prevádzkovateľ majú právo stornovať objednávku bez poplatkov.

 7.
V prípade, že chcete internetovému obchodu tovar vrátiť, predávajúci ale aj kupujúci sa riadia Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji § 12 zákona č. 108/2000 Z.z. Podľa tohto zákona je spotrebiteľ oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Predávajúci je povinný do uvedených lehôt tovar prevziať a vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar vrátane nákladov spojených s objednaním tovaru. Zákazník tak dostane späť aj poštovné, prípadne manipulačné poplatky, netýka sa to však nákladov na vrátenie tovaru. Náklady na vrátenie tovaru, pokiaľ nemá internetový obchod vo svojich obchodných podmienkach stanovené inak, znáša kupujúci. Tovar, ktorý vraciate, musí byť však nepoškodený, čistý, plne funkčný a v originálnom balení. Inak Vám internetový obchod môže poslať sumu zníženú o čiastku zodpovedajúcu opotrebeniu či poškodeniu tovaru. Internetový obchod nenesie zodpovednosť za tovar, ktorý bude prepravcom doručený v poškodenom stave. V takomto prípade internetový obchod nemusí prevziať tovar, a tak nie je povinný odstúpiť od zmluvy.

Postup pri vrátení tovaru :

  • v prvom rade informujte predajcu telefonicky alebo e-mailom o svojom úmysle vrátiť tovar
  • tovar predajcovi doručte buď osobne, alebo zašlite poštou či kuriérom (náklady na vrátenie tovaru znáša zákazník)
  • ak tovar posielate, dobre ho zabaľte, aby nedošlo k jeho poškodeniu a balík pre istotu aj poistite
  • balík neposielajte na dobierku ! Predávajúci Vám vráti peniaze na bankový účet (do 15 dní), preto nezabudnite predávajúcemu oznámiť číslo svojho bankového účtu, pokiaľ ho nemá.

 5. Dodacie podmienky

 Tovar, ktorý ste si u nás objednali, Vám bude doručený do 14 pracovných dní  a bude Vám odoslaný informačný e-mail na adresu, ktorú ste uviedli pri objednávke.
Ak tovar náhodou nie je na sklade, bude odoslaný ihneď po obdržaní od našich dodávateľov.  Zaväzujeme sa dodať správny druh a množstvo tovaru na základe objednávky zákazníka v dohodnutej cene a adekvátne zabalený, odoslať tovar v najkratšej možnej lehote, vystaviť a priložiť faktúru.  V prípade dlhšej dodacej doby bude predávajúci kupujúceho o tejto skutočnosti neodkladne informovať. Všetky zásielky sú odosielané formou "dobierky". Kupujúci platí za tovar pri jeho preberaní.
 Miesto zaslania tovaru je stanovené kupujúcim pri objednávaní tovaru (Dodacia adresa). Za vybavenie objednávky sa považuje prevzatie tovaru kupujúcim. Dopravu na adresu doručenia zabezpečuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad (doklad o kúpe tovaru bude vložený do zásielky).

 6. Poplatky za prepravu v SR.

Objednávku do 4 kg posielame na dobierku (UPS)
Objednávku nad 4 kg do 30 kg posielame prostredníctvom kuriérskej služby (UPS) na dobierku.
Pri objednávke nad 45 kg Vás budeme kontaktovať.

 Cena za dopravu sa účtuje podľa spôsobu odberu :

 a) Kuriérska služba UPS do 4 kg  (6,00 € s DPH)
 b) Kuriérska služba UPS  do 9 kg (7,50 € s DPH)
 c) Kuriérska služba UPS nad 9 kg (9,50 € s DPH)
 d) Kuriérska služba UPS nad 20 kg (11,50 € s DPH)
 e) Kuriérska služba UPS nad 40 kg (16,00 € s DPH)
 f) Košice / Prevodom na účet (ZDARMA) - osobný odber   
 7. Záruka, reklamácie a servis

 Kupujúci je povinný skontrolovať tovar ihneď pri prevzatí. Ak je na zásielke výrazné mechanické poškodenie, zjavne spôsobené prepravou, má právo ju neprevziať.
Pre uplatnenie reklamácie platí bežný reklamačný postup podľa zákona.
Záručná doba na tovar je ohraničená dátumom spotreby.
Kupujúci je povinný doručiť reklamovaný tovar predávajúcemu čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane faktúry.
Záruka sa nevzťahuje na :   - nesprávne použitie výrobku 
                                            - nesprávne skladovanie

 8. Ochrana osobných údajov

          ZMENA USTANOVENÍ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 Našim cieľom je rešpektovanie našej spoločenskej zodpovednosti, v rámci ktorej prikladáme primeranú dôležitosť transparentnosti a dôvere voči našim zákazníkom a zaväzujeme sa k budovaniu dlhodobých vzťahov s našimi zákazníkmi. V súlade s našimi zásadami by sme vás touto cestou radi informovali o zmenách vykonaných v súvislosti s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, známe pod skratkou „GDPR“), ktoré nadobúda účinnosť dňa 25. mája 2018.

Všeobecné obchodné podmienky vzťahujúce sa na online nákupy, ktorých súčasťou je aj ochrana osobných údajov boli z tohto dôvodu aktualizované. Nájdete v nich vysvetlenie, ktoré osobné údaje, a akým spôsobom sú spracúvané pri využívaní webovej stránky a online shopu na stránke www.eshop.svats.sk

 www.eshop.svats.sk prevádzkované našou spoločnosťou SVATS spol. s.r.o., má záujem spracovávať informácie týkajúce sa vás, našich zákazníkov. Informácie týkajúce sa vás predstavujú tzv. osobné údaje v zmysle Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EU) 2016*679 z dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES(„GDPR“).

 Pri vyplnení objednávky, alebo pri registrácii na webovom sídle nám poskytujete niektoré vaše osobné údaje. Ďalej pri používaní webového sídla dochádza k získavaniu, uchovávaniu a spracovávaniu ďalších údajov, ku ktorým máme prístup. Zadaním osobných údajov a používaním webového sídla súhlasíte so spracovávaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v ďalej uvedenom rozsahu a k ďalej uvedeným účelom, a to až do doby vyjadrenia nesúhlasu s takýmto spracovaním. Ochrana osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá.


 Súhlas so spracovaním osobných údajov

 Vaše osobné údaje majú byť nami spracované pre účely výroby objednávky, fakturácie, expedície a doručenia. Ku spracovaniu údajov pre vyššie spomenuté účely je vyžadovaný váš súhlas. Udelenie tohto súhlasu je celkom dobrovoľné. Naviac máte právo, kedykoľvek udelený súhlas odvolať, a to písomným oznámením. V takomto prípade bude spracovanie osobných údajov uskutočňované na základe odvolaného súhlasu okamžite ukončené. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania údajov v období ešte pred jeho odvolaním.

 V prípade, že nám udelíte súhlas so spracovaním osobných údajov, budú vaše osobné údaje spracovávané (a) v rozsahu : identifikačné a kontaktné údaje, emailová adresa, fakturačné údaje; (b) po dobu uplynutia 4. kalendárneho roku nasledujúceho po skončení záručnej doby podľa zmluvy, z dôvodu zákonnej reklamačnej lehoty a prípadných právnych sporov.


 Osobné údaje sú tie údaje, ktoré nám dobrovoľne poskytujete v rámci vyplnenia objednávky či registrácie. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie, ktoré identifikujú alebo môžu identifikovať konkrétnu osobu. Osobnými údajmi sú najmä, avšak nie výlučne, meno a priezvisko, dátum narodenia, e-mailová adresa a adresa bydliska či telefónne číslo. Ďalšie údaje, ktoré získavame automaticky v súvislosti s využívaním webového sídla, sú IP adresa, typ prehliadača, zariadenia a operačného systému, doba a počet prístupov na webové sídlo, informácie získané pomocou súborov cookies a ďalšie obdobné informácie. Upozorňujeme, že tieto ďalšie údaje môžeme získavať i bez registrácie a bez ohľadu na to, či na webovom sídle nakupujete alebo nie.


 Prostredníctvom osobných a ďalších údajov vám predovšetkým umožňujeme prístup k vášmu účtu a čo najjednoduchšie používanie webového sídla. Vaše osobné údaje sú na našom webovom sídle vyžadované v technicky nutnom rozsahu pre vedenie účtu a jeho úpravu. Okrem týchto osobných údajov, ukladáme aj neosobné údaje, aby sme mohli zlepšovať našu ponuku a služby.

 
Údaje ďalej využívame pre komunikáciu ohľadom správy vášho účtu a pre užívateľskú podporu. Údaje môžu byť použité pre zlepšovanie našich služieb, a to vrátane využívania analýzy správania užívateľov webového sídla. Pri zhromažďovaní týchto údajov na našich serveroch nie sú dané údaje spájané s osobou, ktorej sa týkali. Takto získané údaje nie sú ani prepájané s údajmi z iných zdrojov. Vaša IP adresa je čoskoro po ukončení návštevy na našich stránkach vymazaná.


 Pokiaľ je potrebné, alebo máte možnosť pri návšteve nášho webového sídla zadať osobné údaje, prosíme vás, aby ste sami zvážili, ktoré údaje nám chcete dobrovoľne poskytnúť. Niektoré údaje je nutné vyplniť a sú povinné, na to aby mohla byť vaša objednávka doručená k vám.

 
Údaje môžu byť využité k obchodným a marketingovým účelom, t.j. k vedeniu databázy užívateľov webového sídla a k ponúkaniu tovaru a služieb, a to po dobu než nám vyjadríte nesúhlas s ich spracovávaním. Prihlásením sa k odberu newsletteru súhlasíte so zasielaním obchodných oznámení elektronickými prostriedkami a to e-mailom.

 

Súhlas so zasielaním obchodných oznámení a elektronickej pošty za účelom priameho marketingu môžete kedykoľvek odvolať formou e-mailu zaslaného na našu kontaktnú e-mailovú adresu. 

Spracovaním vašich osobných a ďalších údajov môžeme poveriť tretiu osobu ako sprostredkovateľa. Osobné i ďalšie získavané údaje sú plne zabezpečené proti zneužitiu.

 Vaše osobné údaje spracovávame za účelom :

 2.4.1. Plnenie zmluvy, a to na základe čl. 6 odst. 1 písm. b) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 z dňa 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice95/46/ES („GDPR“);

 2.4.2. Dodržania našich právnych povinností stanovených obecne záväzným právnym predpisom, a to na základe čl 6 odst. 1 písm. c) GDPR (napr. Naša povinnosť uchovávať účtovné a daňové doklady)

 2.4.3. Určenia, výkonu, alebo obhajobu právnych krokov, a to na základe čl. 6odst. 1 písm. f) GDPR; a

 2.4.4. Zasielanie obchodných informácií, a to na základe čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR z dôvodu existencii nášho oprávneného záujmu spočívajúceho v priamom marketingu.

 Osobné údaje budú spracovávané iba po dobu, ktorá je potrebná vzhľadom k účelu ich spracovania. S ohľadom na vyššie uvedené.

 K účelu podľa čl. 2.4.1 vyššie, budú osobné údaje spracovávané do zániku záväzku so zmluvou. Týmto nie je dotknutá naša možnosť tieto osobné údaje ďalej spracovávať (v potrebnom rozsahu) k účelu podľa článkov 2.4.2.2.4.3 a/, alebo 2.4.4 uvedených vyššie;

 K účelu podľa čl. 2.4.2 vyššie, budú osobné údaje spracovávané po dobu trvania našej príslušnej právnej povinnosti

 K účelu podľa čl. 2.4.3 vyššie, budú osobné údaje spracovávané do uplynutia 4. kalendárneho roku nasledujúceho po skončení záručnej doby podľa zmluvy (v prípade, že bola v zmluve zjednaná záruka za akosť), najmenej však do uplynutia 5. kalendárneho roku nasledujúceho po zániku záväzkov zo zmluvy. V prípade zahájenia a trvania súdneho, správneho alebo iného konania, v ktorom sú riešené naše práva alebo povinnosti vo vzťahu k vám, neskončí doba spracovania osobných údajov k účelu podľa čl. 2.4.3 vyššie pred skončením takéhoto konania;

 K účelu zasielanie obchodných oznámení podľa čl. 2.4.4 vyššie budú osobné údaje spracovávané do doby, než vy vyjadríte svoj nesúhlas s takýmto spracovávaním.

 V prípade otázok týkajúcich sa vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať, a to na e-mailovej adrese svats@svats.sk, v prípade otázok na nášho prepravcu, môžete kontaktovať na e-mailovej adrese : info@intime.sk

 Likvidácia vašich osobných údajov :

 Najneskôr do konca kalendárneho štvrťroku nasledujúceho po uplynutí doby spracovania podľa vyššie uvedených článkov : 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3 a 2.4.4 vyššie budú príslušné osobné údaje, u ktorých pominul účel ich spracovania, zlikvidované (skartované, alebo iným spôsobom zničené, ktorý zaistí, že sa s osobnými údajmi nebudú môcť zoznámiť neoprávnené osoby), alebo anonymizované. 
Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom, alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

 Pri prenose vašich údajov využívame šifrovanie pomocou bezpečnostného protokolu SSL (Secure Socket Layer) v spojení s 256 - bitovým šifrovaním. Táto technika zaručuje vysokú bezpečnosť. Prenos šifrovaných dát ľahko spoznáte vďaka kľúču, alebo uzavretého zámku v lište prehliadača. Pre marketingové účely využívame službu Google, ktoré neukladajú údaje o konkrétnych osobách a ponúkajú štatistické vyhodnotenie odkiaľ užívateľ prišiel, z ktorého marketingového zdroja bola uskutočnená objednávka, aké je všeobecné vekové rozhranie našich zákazníkov, z akých regiónov, vzdelanie, pohlavie a podobne. Konkrétneho zákazníka nie je možné spájať s danými výsledkami, ktoré tieto marketingové nástroje ponúkajú.

 Sme oprávnený predať vaše osobné údaje príjemcom s ktorými sme uzatvorili zmluvu o spracovaní osobných údajov a ktorí budú pre nás spracovávať osobné údaje ako naši spracovatelia. Vaše osobné údaje budú odovzdané externým dopravcom, osobám podieľajúcim sa na výrobe a dodaní tovaru ako aj účtovníkom. Takýmto osobám sú vaše osobné údaje odovzdávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre doručenie, alebo výrobu tovaru či fakturačné spracovanie vašej objednávky. Vaše osobné údaje neodovzdávame žiadnej ďalšej osobe, než sme spomenuli vyššie.

 V súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov máte určité práva, vrátane práva požadovať od nás prístup k vašim osobným údajom (za podmienok čl. 15 GDPR), ich opravu, alebo vymazanie (za podmienok čl. 16, alebo čl. 17 GDPR), prípadne obmedziť spracovanie (za podmienok čl. 18 GDPR), a vzniesť námietku proti spracovaniu (za podmienok čl. 21 GDPR), ako aj práva na prenositeľnosť údajov (za podmienok čl. 20 GDPR).

 Pokiaľ sa budete domnievať, že vaše osobné údaje sú spracovávané v rozpore s právnymi predpismi máte právo obrátiť sa na nás a žiadať o zjednanie nápravy. V prípade, že vaša žiadosť bude uznaná za oprávnenú, bez odkladu odstránime závadný stav. Tým nie je dotknutá vaša možnosť podať sťažnosť priamo na Úrad pre ochranu osobných údajov.
Poskytnutie vašich osobných údajov podlieha zmluvným požiadavkám. Nemáte zákonom stanovenú povinnosť poskytnúť osobné údaje, ale my tieto údaje potrebujeme k uzavretiu a plneniu zmluvy.

 Ďalej máte právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na informácie o ich spracovaní (informácie o účele spracovania, informácie o zdrojoch týchto údajov a informácie o príjemcovi). Tieto informácie vám budú bez zbytočného odkladu poskytnuté na požiadanie. Ďalej máte právo na opravu osobných údajov a ďalšie zákonné práva k týmto údajom.

 

Na základe vašej písomnej žiadosti odstránime vaše osobné údaje z databázy a ukončíme ich spracovanie, pokiaľ pre ich ďalšie spracovanie nieje zákonný dôvod.Ak sa domnievate, že my, alebo sprostredkovateľ osobných údajov uskutočňuje spracovanie vašich osobných údajov, ktoré je v rozpore so zákonom, môžete :


 - požiadať nás, alebo sprostredkovateľa o vysvetlenie
 
- požiadať, aby sme my, alebo sprostredkovateľ odstránili takto vzniknutý stav. Najmä sa môže jednať o blokovanie, uskutočnenie opravy, doplnenie, alebo likvidáciu osobných údajov. Pri ochrane vašich osobných údajov vám vyjdeme maximálne v ústrety. Pokiaľ však s vybavením nebudete spokojný, máte právo obrátiť sa na príslušné orgány, najmä na Úrad pre ochranu osobných údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté vaše oprávnenie obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad pre ochranu osobných údajov priamo. Webové sídlo používa pre svoju činnosť takzvané „ cookies “. Webové sídlo ďalej používa službu Google Analytics a prípadne aj ďalšie služby poskytované spoločnosťou Google, Inc. (ďalej len „ Google “). K využívaniu cookies dochádza aj v rámci využívania týchto služieb.

 Cookies sú textové súbory ukladané do počítača, alebo iného elektronického zariadenia každého návštevníka webového sídla, ktoré umožňujú analýzu spôsobu používania webového sídla.

 Zaškrtnutím súhlasu na webovom sídle udeľujete svoj súhlas s využívaním súborov cookies a tiež so spracovaním údajov o vás spoločnosťou Google a našou spoločnosťou a to spôsobom a k účelu podrobnejšie popísanom na webovom sídle.

 Používanie súborov cookies, môžete odmietnuť voľbou v príslušnom nastavení v internetovom prehliadači. Upozorňujeme na to, že pri odmietnutí používania súborov cookies nie je vylúčené, že nebudete môcť plne využívať všetky funkcie webového sídla.


 9. Ochrana autorských práv

 Obsah webových stránok umiestnených na webovom sídle (texty, fotografie, obrázky, logá a ďalšie), vrátane programového vybavenia webového sídla a týchto podmienok, je chránený naším autorským právom a môže byť chránený ďalšími právami ďalších osôb. Obsah nesmiete meniť, kopírovať, rozmnožovať, šíriť ani používať k akémukoľvek účelu bez súhlasu nás či držiteľa autorských práv. Je zakázané najmä bezplatné či úplatné sprístupňovanie fotografií a textov umiestených na webovom sídle.

 Názvy a označenia výrobkov, tovaru, služieb, firiem a spoločností môžu byť registrovanými obchodnými známkami príslušných vlastníkov.

 Pri nerešpektovaní vyššie uvedeného zákazu budeme postupovať v súlade so zákonom č.121/2000 Sb., autorský zákon, v znení neskorších predpisov.

 Ako držiteľ autorských práv máme najmä právo domáhať sa, aby bolo od zásahov do našich autorských práv upustené a požadovať stiahnutie neoprávnených kópií chráneného obsahu.

 Ďalej máme právo požadovať náhradu nemajetkovej ujmy a škody spôsobenej vaším porušením autorských práv a na vydanie bezdôvodného obohatenia.


 10. Záverečné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.

2. Odoslaním objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia "Všeobecných obchodných podmienok" v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.

3. Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi bez výhrad súhlasí.
Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, nezodpovedá prevádzkovateľ kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

4. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito " Obchodnými podmienkami " sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 v znení neskorších predpisov, zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, prípadne inými zákonmi slovenského právneho poriadku.

5.  Prevádzkovateľ a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany vo vzťahu k zákonu č.22/2004  hlavne § 5 cit. zákona.

V prípade akýchkoľvek informácií, napíšte nám prostredníctvom e-mailu prípadne telefonicky alebo nás kontaktujte pomocou formuláru v sekcii „Napíšte nám“.

V prípade nejasností nás kedykoľvek kontaktujte na adrese:
svats@svats.sk
alebo na tel. čísle +421 914 121 196+421 914 121 196  v pondelok až piatok v čase od 9.00 do 15.00 hod.

pic