Picture of BANNderm dezinfekčný gél, 300 ml

BANNderm dezinfekčný gél, 300 ml


BANNderm dezinfekčný gél. Profesionálny gélový alkoholový prípravok. Prípravok je určený na hygienickú dezinfekciu rúk. Bezfarebný gél s charakteristickým alkoholovým zápachom. Spektrum účinku : A, V, (B) baktericídny, fungicídny a vírusinaktivačný. Oblasť použitia : zdravotníctvo, komunálna hygiena. Prípravok sa používa koncentrovaný.

Výrobca : BANCHEM

Product image Product image Product image


BANNderm dezinfekčný gél. Profesionálny gélový alkoholový prípravok. Prípravok je určený na hygienickú dezinfekciu rúk. Bezfarebný gél s charakteristickým alkoholovým zápachom. Spektrum účinku : A, V, (B) baktericídny, fungicídny a vírusinaktivačný. Oblasť použitia : zdravotníctvo, komunálna hygiena. Prípravok sa používa koncentrovaný.


   👁‍🗨 Upozornenie !


 ⏺ Používajte biocídne prípravky bezpečným spôsobom !

 ⏺ Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku !


   💦 Hygienická dezinfekcia rúk :


 Do suchej pokožky sa vtiera | 3 ml | gélu počas | 30 sekúnd |. Doba pôsobenia : 1 min.          💦 Zloženie prípravku | BANNderm dezinfekčný gél :


 ⏹ Zloženie : účinné a pomocné látky

 ⏹ Množstvo účinnej látky v | 100 g | prípravku : propán-2-ol 45g/100g, propán-1-ol 30g/100g, 2-fenylfenol 0,45g/100g, kvartérne amóniové zlúčeniny, C12-14-alkyl(benzyl)dimetylamónium-chloridy 0,25g/100g.

 ⏹ Registračné číslo prípravku SK : bio/1545/D/10/1/CCHLP          💦 Identifikácia bezpečnosti prípravku | BANNderm dezinfekčný gél :


 - výstražné piktogramy : GHS 07, GHS 05, GHS 02

 - výstražné slovo : Nebezpečenstvo

 - výstražné upozornenia :

 H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary

 H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí

 H336 Môže spôsobiť ospalosť, alebo závraty

 H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami

 - bezpečnostné upozornenia :

 P102 Uchovávajte mimo dosahu detí

 P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite

 P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov

 P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranu očí/ochranu tváre

 P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ : Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

 P310 Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM, alebo lekára

 P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia

 P501 Zneškodnite obsah / nádobu v povolenom zariadení


   💦 Zneškodňovanie prípravku a obalu :


 Prípravok a obal zneškodňujte v súlade s ustanovením zákona o odpadoch č.79/2015 Z.z., v platnom znení. Zákaz opakovaného použitia obalu !


 Karta bezpečnostných údajov | KBÚ | je k dispozícií odbornému užívateľovi na vyžiadanie. | Platí len pre tovar zakúpený v tomto e - Shope !


Aktuálne hodnotenie : 5,00. Pocet hlasov : 1.
 
Picture of 1 x 300 ml
1 x 300 ml

BANNderm dezinfekčný gél. Profesionálny gélový alkoholový prípravok. Prípravok je určený na hygienickú dezinfekciu rúk. Bezfarebný gél s charakteristickým alkoholovým zápachom. Spektrum účinku : A, V, (B) baktericídny, fungicídny a vírusinaktivačný. Oblasť použitia : zdravotníctvo, komunálna hygiena. Prípravok sa používa koncentrovaný.
Dostupnosť : Na sklade
Pôvodná cena:  7,99 € s DPH
4,99 € s DPH
Zákazníci, ktorí kúpili tento produkt , kúpili tiež
Hodnotenia, komentáre